Deelcongressen

Deelcongressen

Download alle deelcongressenDe hoge asielinstroom stelt gemeenten voor een grote maatschappelijke opgave. De Policy Brief van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) biedt praktische handvatten om lering te trekken uit de vorige periodes waarin Nederland een hoge asielinstroom kende. De belangrijkste aanbeveling aan een gemeente is om al vroeg in de keten te starten met participatie- en integratietrajecten.


In dit deelcongres vertalen wij de wetenschappelijke visie naar concreet beleid. Wij gaan in gesprek met Omar Munie. Deze vluchteling uit Somalië is tegenwoordig succesvol ondernemer. Omar deelt zijn levensverhaal, vertelt over zijn Dream Factory en geeft een inkijk in de kansen die hij heeft gekregen. Godfried Engbersen, lid van de WRR, geeft een toelichting op de Policy Brief. We presenteren, m.m.v. Jos Wienen, voorzitter van de VNG Taskforce Asiel en Integratie, voorbeelden van gemeenten die voortvarend aan de slag zijn gegaan. De lessen die we samen met u uit dit deelcongres trekken, kunt u meenemen naar uw eigen dagelijkse praktijk.

Dit deelcongres wordt georganiseerd door het VNG-OndersteuningsTeam Asielzoekers en Vergunninghouders (OTAV)Met de toenemende druk op de woningmarkt wordt de vraag hoe voldoende goede en betaalbare woningen beschikbaar komen, steeds manifester. Waar in het verleden de nadruk vaak lag op het realiseren van grote aantallen nieuwe woningen, zijn daar thans ook de variatie in onderscheidende woonmilieus, duurzaamheid en participatie van omwonenden en andere betrokkenen bij gekomen. Hoe kan je in een omgeving die steeds complexer wordt, blijven verbinden en vernieuwen? Denk in Haarlemmermeer alleen al aan de nabijheid van een groeiend Schiphol, de wateropgave en de problematiek ten aanzien van overige infrastructuur en bereikbaarheid.

Tijdens het deelcongres wordt aan de hand van casussen geschetst hoe in de huidige praktijk van gebiedsontwikkeling locaties in stedelijke regio’s een bijdrage kunnen leveren aan het invullen van de vraag naar goede betaalbare woningen.

Dit deelcongres wordt georganiseerd door BPD.Bepalen uw ambtenaren zelf waar en wanneer ze werken? Kiezen ze zelf met wie ze hun werk doen? Heeft u al afscheid genomen van het laatste afdelingshoofd?

De samenleving verandert en de gemeente verandert mee. Steeds vaker gaan zelfverantwoordelijke teams en ambtenaren aan de keukentafel in gesprek met de burger om oplossingen te vinden voor vraagstukken die telkens weer anders zijn. De rol van de ambtenaar verschuift van specialist naar professional met een breed profiel. En omdat steeds meer ambtenaren breed inzetbaar zijn, redt de gemeente het niet meer met standaard arbeidsvoorwaarden – of toch wel?

In dit deelcongres hoort u het standpunt van de politiek/bestuurder, de gemeentesecretaris en de medewerker, ervaart u waar dit schuurt en praat u mee over de oplossingen. We geven inzicht in de praktijk aan de hand van het voorbeeld van de gemeente Berkelland, die met haar ‘Organiseren 3.0’ fundamentele vernieuwingen doorvoert.

Onder leiding van Peter van der Geer van Debat.NL gaan we via een ImprovisatieDebat op zoek naar de balans tussen flexibiliteit en regels. Hoe vinden we het evenwicht tussen collectieve afspraken en individueel maatwerk? Welke ruimte nemen uw medewerkers al? Hoeveel bewegingsvrijheid hebben uw teams om met elkaar de arbeidsvoorwaarden af te stemmen op te maken resultaatafspraken? En wat is uw rol daarin als werkgever? U verlaat dit prikkelende deelcongres met een hoofd vol goede ideeën.Bent u benieuwd naar hoe uw lichaam functioneert? Wilt u meer weten over ons aanpassingsvermogen en wat nodig is om onze eigen regie te vergroten? Ga dan een middag mee ‘op reis door de mens’. U voert inspirerende testen uit en doet mee aan uitdagende games. We laten u zien hoe het lichaam in elkaar zit, hoe het werkt en wat u kunt doen om het positief gezond te houden. Daarnaast delen we aan de hand van best practices onze kennis ten aanzien van leiding geven alsook organiseren. U ontvangt zeer eenvoudige tips en trucs waarmee u met passie duurzaam op weg kan. Dit deelcongres wordt gehouden in Corpus.

Dit deelcongres wordt georganiseerd door IZA.Dit onderdeel bestaat uit zeven deelcongressen over het sociaal domein en wordt omlijst door een mini-symposium.

Innovatie in het sociaal domein; Wat was ook alweer de bedoeling?
Voorafgaand aan de zeven deelcongressen wordt minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport geïnterviewd over haar ‘bedoeling’. De zaal krijgt van haar een prangende vraag mee.
Vervolgens gaat u naar het deelcongres van uw keuze:
1. Verwarde personen
2. Bestuurder, u weet meer dan u denkt over publieke gezondheid in het sociaal domein
3. Woonvormen voor mensen ná een vorm van opvang of beschermd wonen
4. Pionieren en spiegelen in de schuldhulpverlening
5. Kindcentra, een stevige basis voor kinderen op weg naar de participatiesamenleving
6. Right to Challenge: Power to and Pioneer with the People
7. Investeren in preventie? Zo doet u dat

Na afloop van de deelcongressen hanteert de minister zelf de microfoon. Zij interviewt de zaal en gaat op zoek naar heldere antwoorden.

5.1 Verwarde personen
Sinds september 2015 is het Aanjaagteam verwarde personen aan de slag. Het team werkt in opdracht van de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Veiligheid en Justitie en de VNG onder meer aan de bevordering van een sluitende ondersteuningsketen, zorg voor verwarde personen en het inzichtelijk maken van belemmeringen die betrokkenen ervaren. In deze workshop presenteert Liesbeth Spies, de voorzitter van het aanjaagteam en burgemeester van Alphen aan den Rijn, de tussentijdse bevindingen en activiteiten van het aanjaagteam. Een actieve gemeente schetst haar manier van werken als het gaat om de zorg en ondersteuning aan verwarde personen. U gaat naar huis met bruikbare bouwstenen voor de ontwikkeling van een passend ondersteuningsaanbod en krijgt een overzicht van aandachtspunten in de samenwerking tussen gemeente, politie, Openbaar Ministerie en zorgaanbieders.

Dit deelcongres wordt georganiseerd door VNG-Expertisecentrum Sociaal Domein i.s.m. het Aanjaagteam verwarde personen.

5.2 Bestuurder, u weet meer dan u denkt over publieke gezondheid in het sociaal domein
U weet meer dan u denkt. Door slim informatie te combineren over publieke gezondheid en het sociaal domein valt winst te behalen. De nieuwe taken van de gemeente in het sociaal domein bieden de mogelijkheid voor innovatieve arrangementen en voor aanpakken waarin integraal werken en preventie een slag verder worden gebracht. Tijdens dit deelcongres presenteren vier gemeenten hun vernieuwende aanpak met ondermeer het gebruik van big date, de resultaten en de inzichten die hen dat heeft opgeleverd. Vervolgens kunt u hen in een ‘vissenkomgesprek’, begeleid door Harry ter Braak en Alinda van Bruggen, bevragen over de succesfactoren, kansen en beperkingen. De begeleiders bieden een inkijk in de tussentijdse resultaten van het Stimuleringsprogramma Betrouwbare Publieke Gezondheid, waarin de kansen op de verbinding tussen publieke gezondheid en sociaal domein een belangrijk onderdeel vormen.

Dit congres wordt georganiseerd door het Stimuleringsprogramma Betrouwbare Publieke Gezondheidszorg.

5.3 Van beschermd wonen, naar beschermd thuis
De commissie-Dannenberg presenteerde een visie op Beschermd Wonen, die door alle partijen als wenkend perspectief wordt gezien. Een keuze voor een inclusieve samenleving, waarin mensen zoveel mogelijk zelfstandig wonen. En daarbij de bescherming krijgen die voor hen gepast is. Flexibel opschalen in zorg als dat nodig en afschalen als dat mogelijk is.
Dit deelcongres zoomt in op een cruciale voorwaarde om die visie te realiseren: voldoende geschikte woonruimte voor de groep mensen met GGZ-problematiek. Betaalbare eenvoudige woonruimte in verschillende varianten op de juiste plek in een gemeente of regio. Het overgrote deel van de doelgroep is afhankelijk van een uitkering en dus van sociale huurwoningen. Doorstroom bevorderen door innovatie kan gemeenten veel winst opleveren. Financieel gezien, maar ook als het gaat om gezondheid en participatie van bewoners en leefbaarheid van wijken. We verkennen de opgave én de mogelijkheden met een aanbieder van beschermd wonen, cliëntvertegenwoordigers en een corporatie.

Dit deelcongres wordt georganiseerd door het VNG-Expertisecentrum Sociaal Domein. Bij de organisatie is nadrukkelijk samengewerkt met de branches van de aanbieders en de cliënten.

5.4 Pionieren en spiegelen in de schuldhulpverlening
Hoe kan een gemeente mensen met financiële problemen vooruit helpen? Wat moet u vernieuwen of veranderen om dat voor elkaar te krijgen? Diverse sprekers voorzien u van inspiratie, kritische noten en ideeën voor een betere aanpak van schulden en het voorkomen daarvan. Diverse partijen die betrokken zijn bij de schuldhulpverlening geven een pitch: de gemeente, het bedrijfsleven, vrijwilligers, ervaringsdeskundigen, wetenschappers en werkgevers. Zij bekijken vanuit hun invalshoek wat goed gaat, wat anders moet, waar de ambitie omhoog kan en waar het roer om mag.

Dit deelcongres wordt georganiseerd door het VNG-Expertisecentrum Sociaal Domein en Platform31.

5.5 Kindcentra, een stevige basis voor kinderen op weg naar de participatiesamenleving
Kinderen zijn beter af zijn met inclusieve, integrale opvang en onderwijs op maat. In veel gemeenten worden kinderopvang, peuterspeelzaal en basisonderwijs geïntegreerd. Waarom eigenlijk? En wat levert het op voor kinderen en de samenleving? De wethouders van de Kopgroep voor kindcentra gaan met de deelnemers in gesprek over het belang van het concept van integrale, inclusieve opvang en onderwijs voor het lokaal sociaal domein. Onder anderen zal Marjolein Ploegman van De School in Zandvoort illustreren hoe effectief het kan zijn om alles rondom het kind te organiseren.

Dit deelcongres wordt georganiseerd door de Kopgroep wethouders voor kindcentra i.s.m. het VNG-Expertisecentrum Sociaal Domein.

5.6 Right to Challenge: Power to and Pioneer with the people
In de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Bibliotheekwet is naar Brits voorbeeld Right to Challenge opgenomen. Right to Challenge biedt bewoners de mogelijkheid om zelf gemeentelijke publieke taken beter, passender en innovatiever uit te voeren. Dat de Right to Challenge wint aan populariteit en bekendheid betekent echter niet dat er een stappenplan voor u klaar ligt. Integendeel, een dergelijk stappenplan zou de innovatieve mogelijkheden voor de gemeente en de creatieve vrijheden van bewoners ondermijnen. Daarom houden we op dit deelcongres een thematische discussie rondom het ‘Right’ en de ‘Challenge’ in de vorm van een markt. We introduceren Right to Challenge, delen praktijkervaringen en reflecteren op relevante bestuursstijlen. Gedurende uw rondgang langs de thematisch ingerichte kramen van de markt wordt u uitgedaagd om zich te laten inspireren, te participeren en mee te denken over culturele transformaties, de gemeentelijke organisatie én de kracht van de burger.

Sprekers:

 • Hans Kokke: Wethouder Tilburg
 • Ton Kunneman: Initiatiefnemer Buurtcoöperatie Apeldoorn-Zuid

Dit deelcongres wordt georganiseerd door het VNG-Expertisecentrum Sociaal Domein.

5.7 Investeren in preventie? Zo doet u dat.
Hoe gaan we in het sociaal domein van de dure achterkant naar de goedkopere voorkant? Wat betekent investeren in eerstelijns voorzieningen jeugd, Wmo, (arbeidsmatige) dagbesteding nou precies? En wat werkt? In korte pitches presenteren wethouders een succesvol preventieproject. Zo vertelt Paul Blokhuis, wethouder van Apeldoorn, over het programma Inhuis, dat een verschuiving realiseert van residentiële jeugdzorg naar informele opvang, het pleeggezin of andere gezinsvormen. Marcel Fluitman, wethouder van Zeist, belicht het project ‘Meedoen in Zeist’, dat een verschuiving realiseert van activering voor afzonderlijke doelgroepen naar activering in de wijk voor gecombineerde doelgroepen. Marianne Verhage, wethouder van Huizen, heeft een succesvol voorbeeld van samenwerking tussen huisartsen en gemeente. De wethouders nemen een aantal specialisten mee. Na de presentaties kunt u aan statafels de specialisten het hemd van het lijf vragen.

Dit deelcongres wordt georganiseerd door het VNG-Expertisecentrum Sociaal Domein.De Omgevingswet komt eraan en dit vraagt om een andere manier van denken en handelen van overheden, inwoners en ondernemers. Van ‘nee, tenzij’ gaan we naar ‘ja, mits’. Bovendien biedt de Omgevingswet meer ruimte om lokale afwegingen te maken. Het is aan de gemeente om deze ruimte te gaan benutten. Het gaat daarbij niet alleen om nieuwe regelgeving, maar vooral ook om een andere werkwijze: beter samenspel tussen overheid, ondernemers en inwoners. Op een inspirerende locatie wordt u meegenomen in de zoektocht naar een nieuwe handelswijze. Aan de hand van concrete voorbeelden verkennen we samen de ambitie, het speelveld, het krachtenveld en wat dit alles vraagt van u als bestuurder. De sessie wordt begeleid door een ervaren oud-wethouder van Den Haag: Marnix Norder.

Dit deelcongres wordt georganiseerd door het VNG-Expertisecentrum Fysiek Domein en het Programma Invoering Omgevingswet.BNG Bank neemt u graag mee naar de inspirerende, duurzame omgeving van Haarlemmermeer. Stap - samen met cabaretier Patrick Nederkoorn - bij BNG Bank in de bus en laat u inspireren. BNG Bank en participatiefonds Meermaker vertellen u kort hoe innovatieve duurzame projecten, die zichzelf terugverdienen, worden gerealiseerd.

Een van de grootste duurzaamheidsprojecten in de gemeente Haarlemmermeer is het plaatsen van zonnepanelen op de daken van drieduizend corporatiewoningen, gefinancierd door BNG Bank. Een projectmanager en bewoner delen hun ervaringen en leiden u rond door de wijk. Daarna bezoekt u een algenbassin, waar microscopisch kleine waterplantjes worden gekweekt die een onmisbaar onderdeel zijn in de biobased economy.

Uiteraard is er ook genoeg tijd om elkaar te spreken. We eindigen de middag bij de Arendshoeve. Daar blikt Patrick Nederkoorn terug op de middag en sluiten we onder het genot van een hapje en drankje de inspirerende middag af.

Dit deelcongres wordt georganiseerd door BNG Bank.‘Of je succes hebt in de toekomst, hangt af van beslissingen die je vandaag neemt!’
(Erik Puik, Koninklijke Shell Nederland)

Hoe kan een gemeente toekomstbestendige beslissingen nemen in een wereld vol onzekerheden? Om nieuwe perspectieven te kunnen zien, is het van belang om voorbij de huidige beleidsperiode te durven kijken. Bij voorkeur samen met maatschappelijke partners, regionale partners én burgers. Dit kan door toekomstscenario’s te ontwikkelen. Welke trends en ontwikkelingen komen op een gemeente af in de komende vijftien jaar? En op welke onzekerheden kunnen we anticiperen? In dit deelcongres verkennen we gezamenlijk en interactief de trends en ontwikkelingen en krijgt u inzicht in het nut van toekomstscenario’s.

Dit deelcongres wordt georganiseerd door de VNG en het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Er is plek voor maximaal 30 deelnemers.Lege binnensteden, stille straten. Door het gemak van online winkelen trekken steeds meer bezoekers uit de binnenstad. Consumenten van nu zijn alleen bereid winkels te bezoeken die wat extra’s bieden. Retailers moeten de handen ineen slaan en van hun winkels een belevenis maken, zowel fysiek als online. Zo wandel je als bezoeker door een levendig centrum en krijg je dankzij big data persoonlijke aanbiedingen op je smartphone, waarmee je bovendien virtual reality en augmented reality games kunt spelen. Gemeenten hebben ook een rol door bijvoorbeeld een gratis openbaar wifi-netwerk uit te rollen.
Een gebied dat de laatste jaren tegen de trend in is ontwikkeld tot een hotspot is het gebied rondom de Arena en de Ziggo Dome. Danny Damman, Commercieel directeur Ziggo Dome, is één van de aanjagers van het levendige gebied rondom de ArenA en de Ziggo Dome. Hij vertelt tijdens een van de deelcongressen tijdens het VNG Jaarcongres over de hoofdingrediënten voor een bruisende stad: continue vernieuwing en een focus op de customer journey.

De bruisende stad! @ Ziggo Dome; waar gastvrijheid en klantbeleving samenkomen.

Dit deelcongres wordt georganiseerd door Ziggo.Leidinggeven aan een innovatieve overheid: durft u het aan? De overheid is volop in beweging, grenzen vervagen, digitalisering brengt kansen en bedreigingen met zich mee en burgers pakken de handschoen steeds vaker zelf op. Deze verandering vraagt om flexibiliteit, slagkracht en innovatie. Bent u een vernieuwer die graag buiten de lijntjes kleurt en vernieuwingen wil doorvoeren? En wilt u weten hoe u dat succesvol aanpakt? Dan is dit deelcongres precies wat u nodig heeft! Tijdens dit deelcongres nemen we u op een verrassende manier mee in het innovatieproces en krijgt u praktische instrumenten aangereikt om innovatie binnen uw gemeente direct vorm te geven.

Dit deelcongres wordt georganiseerd door VNG Trainees, het VNG-Expertisecentrum Werkgeverschap en Gemeentelijke Organisatie en de VNG Academie.Regionale samenwerking blijft voor raadsleden een zoektocht. Raadsleden hebben samen met bestuurders en griffiers de opdracht de democratische legitimatie van regionale samenwerking te versterken. In deze sessie dagen wij deelnemers uit om gebruik te maken van nieuwe voorbeelden en werkwijzen. Na een inspirerend betoog over het David Livingstone-effect (‘geen angst voor het onbekende’) volgt een presentatie van vernieuwende werkwijzen uit drie regio’s. Ook bespreken we mogelijke acties waarmee u als raadslid of griffier meer greep krijgt op regionale samenwerking.
(N.B.: Dit deelcongres is primair gericht op raadsleden en griffiers, maar ook burgemeesters en wethouders zijn welkom.)

Dit deelcongres wordt georganiseerd door Raadslid.Nu en de Vereniging van Griffiers i.s.m. Dirk Louter en van Gert Logt, raadslid in Halderberge en griffier in Hendrik Ido Ambacht. Economisch potentieel en leefbaarheid kunnen prima samen gaan, is de opvatting van zowel de regio als gemeente Haarlemmermeer. Daarvoor is wel een klimaat nodig waarbij verschillende initiatieven op elkaar voortbouwen en maatschappelijke vraagstukken gezamenlijk worden aangepakt. En het vraagt om durf en lef om hiermee te experimenteren. Er is behoefte aan een nieuwe blik die een brug kan slaan tussen de economische betekenis van de luchthaven, het innovatieklimaat, de leefbaarheidsopgaven en de discussie rondom hinder en geluid in de regio. Een IBA(Internationale Bauausstellung)-aanpak kan hier bij helpen. Deze van oorsprong Duitse eventachtige aanpak is een werkwijze om gedurende een langere periode tot grootschalige gebiedstransformatie te komen. Het bijzondere aan IBA is dat het niet alleen uitgaat van een ruimtelijke opgave, maar dat partners en participatie mede het verhaal vormen. Deelnemers aan dit deelcongres krijgen een beeld van de mogelijkheden van het IBA ‘Samenleven met de luchthaven’, de aanpak maar ook de vraagstukken. Tijdens het deelcongres wordt met elkaar verkend hoe het ontwikkelingen van een luchthavenregio er voor de toekomst uit kunnen zien.

Dit deelcongres wordt georganiseerd door de gemeente Haarlemmermeer.Digitalisering en vermaatschappelijking zijn ontwikkelingen die als een hogesnelheidstrein voorbij razen. De gemeentebegroting en de jaarstukken zijn té belangrijk om deze trein te missen. Dit deelcongres geeft daarom een podium aan drie gemeenten die volop pionieren met de gemeentebegroting.

In deze interactieve workshop wordt allereerst ingegaan op het digitaal vrijgeven van financiële detailinformatie. Vervolgens is er aandacht voor het opstellen van de begroting sámen met de maatschappij. Afsluitend wordt ingegaan op welke wijze Scrum kan bijdragen aan een sneller, beter én leuker proces van het opstellen van de begroting.

Sprekers:

 • Ton Schroor, wethouder Groningen (Digitaal vrijgeven financiële detailinformatie)
 • Patrick van Lunteren, wethouder Breda (Begroten met de stad)
 • Gemeente Zaanstad (Opstellen van de begroting met behulp van Scrum)

Gespreksleider:

 • Souhail Chaghouani, teamcoördinator financieel beleid Baarn (Jonge ambtenaar van het Jaar 2016)

Dit deelcongres wordt georganiseerd door het VNG-Expertisecentrum Financiën en Economie i.s.m. verschillende gemeenten die durven te pionieren met de begroting.De Raad voor het openbaar bestuur verzorgt een interactief deelcongres over pionieren in de lokale democratie. Jacques Wallage, voorzitter van de Raad voor het openbaar bestuur, opent het deelcongres en neemt u mee in het veranderende krachtenveld van het lokaal bestuur; de spanningen rond democratische legitimiteit, de rolinvulling van de gemeenteraad en de lokale verzorgingsstaat. Welke vernieuwingen in het openbaar bestuur zijn betekenisvol voor de samenleving?

In twee workshops staan recente adviezen en lopende adviestrajecten centraal. Welke vernieuwingen worden gesignaleerd? Wat wilt u aan de Raad voor het openbaar bestuur meegeven?

Workshops
1. Samenwerkend besturen
In deze workshop staat het samenwerkend besturen centraal. Er wordt ingegaan op bovengemeentelijke samenwerking, en de veranderende rol van het raadslid.

2. Gemeenten in 3D
Deelnemers worden meegenomen in het meerjarig adviestraject van de Raad voor het openbaar bestuur rond de decentralisaties in het sociaal domein. Wat is de veranderende logica van de lokale verzorgingsstaat? Welke ervaringen willen de deelnemers meegeven aan de Raad voor het openbaar bestuur voor dit advies?

Afsluiting
Tot slot reflecteert Jacques Wallage op de uitkomsten van beide workshops. Wat betekent het pionieren in het openbaar bestuur en de lokale democratie voor de kwaliteit daarvan?

Sprekers
Jacques Wallage, voorzitter Raad voor het openbaar bestuur
Milo Schoenmaker, burgemeester Gouda en lid van de Rob
Albertine van Vliet-Kuiper, waarnemend burgemeester Gooise Meren en lid van de Rob
Marcel Boogers, hoogleraar innovatie en regionaal bestuur en lid van de RobHet besturen van een gemeente heeft ook iets weg van het ‘echte’ sturen: goed kijken wat er gebeurt, alert reageren op gebeurtenissen, maar ze ook zien aankomen en erop anticiperen. Op een passende locatie op Schiphol (in de oude verkeerstoren, bij de flight simulators) worden de beelden verkend. Wat kunnen gemeenten doen met gebruik van data om sturingsvraagstukken het hoofd te bieden? Met prikkelende sprekers wordt u uitgedaagd de rollen van bestuur, bestuurders, organisatie en werkprocessen in de 21de eeuw te verkennen. Afwisseling tussen inhoud en spanning!

- Keynote: prof.dr. Sander Klous (professor Big Data Ecosystems for Business and Society, Universiteit van Amsterdam)
- Inleiding wordt verzorgt door mw. Miranda de Vries (burgemeester Geldermalsen en portefeuillehouder Sturen met informatie binnen de VNG-commissie D&I)

Dit deelcongres wordt georganiseerd door de VNG-commissie Dienstverlening en Informatiebeleid, het VNG-Expertisecentrum Informatiebeleid en KING (Inzicht en Sturingsadvies).

Er is plek voor maximaal 40 deelnemers.Maak kennis met praktijkvoorbeelden van design thinking. In steeds meer gemeenten is samenwerkende bestuursstijl leidend. Ontwerpen helpt bij het vinden van duurzame antwoorden op hedendaagse vraagstukken. Design thinking is een frisse aanpak om vanuit gebruikersperspectief tot goede experimenten te komen en duurzame oplossingen te bedenken. Inwoners zijn steeds reflectiever, mondiger en communicatiever. Hoe innoveert u samen met die inwoners naar een gemeente waarin alle ruimte is voor de energie van iedereen? Helpt magstad.nl? Dit deelcongres komt met antwoorden, humor en inspiratie. We delen ervaringen op terreinen als sport, cultuur, handhaving en vitale kernen. We kijken mee met Haarlemmermeer, Utrecht, Eindhoven, Amsterdam, Drenthe en Rotterdam. Samen met de wetenschap en onder voorzitterschap van Eric van Oosterhout, met medewerking van Tabo Goudswaard, Braining the future en meer.

Bekijk onze trailer Design Thinking VNG Jaarcongres 2016.

Dit deelcongres wordt georganiseerd door de VNG-commissie Onderwijs, Cultuur en Sport.Burgertoppen bepalen agenda’s en begrotingen. Buurtteammedewerkers werken nauw samen met andere zorgverleners. Ondernemers bepalen mee in publiek-private samenwerkingen en Economic Boards. Ambtenaren worden niet alleen maar aangestuurd langs de lijn raad->college->management. Ambtenaren van nu krijgen opdrachten van burgers, ondernemers en maatschappelijke partners en steeds vaker moeten zij verantwoording afleggen aan deze ‘opdrachtgevers’. De formele positie van college en raad komt hierdoor steeds meer onder druk te staan. Dit deelcongres gaat over de dilemma’s die daaruit voortkomen. Praktijkvoorbeelden brengen de veranderende rollen in beeld van raadsleden, wethouders, burgemeesters, griffiers en secretarissen. En ervaringsdeskundigen geven tips!

Dit deelcongres wordt georganiseerd door de Vereniging van Gemeentesecretarissen i.s.m. de partners in het Programma Lokale Democratie in Beweging (Nederlands Genootschap van Burgemeesters, Raadslid.Nu, Wethoudersvereniging, Vereniging van Griffiers, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties).Wat betekenen de rapporten van de VNG-Denktank en de Commissie-Van de Donk voor de lokale democratie? In dit deelcongres praten we hierover aan de hand van democratische innovaties uit binnen- en buitenland. Vragen die daarbij aan de orde komen, zijn:

 • Meer democratie en minder lokale politiek, kan dat?
 • Kan je op een democratische wijze zeggenschap overdragen aan bewoners? 

De burgemeester van Madrid, Manuela Carmena, trapt af (ovb). Zij werd in juni 2015 tot burgemeester gekozen, als vertegenwoordiger van een breed platform van burgergroepen en politieke partijen. Als burgemeester probeert zij nu de verbinding te leggen tussen de alledaagse democratie van onderop en de representatieve democratie vanuit de instituties.
In groepjes bespreken we drie vernieuwende internationale en lokale democratie-experimenten. Denk aan een burgerbegroting, een bewonerscouncil of eDemocracy met besluitvorming. Eéntje noemen we vast voor het idee: wat kunnen we leren van de ‘extended security councils’ in Congo, waar burgers aan tafel zitten met justitie, politie en lokaal bestuur, om samen de belangrijkste lokale veiligheidsbedreigingen aan te pakken? Wat zijn de overeenkomsten met initiatieven als ‘Buurt Bestuurt’ uit Rotterdam?

Dit deelcongres wordt georganiseerd door VNG International, Democratic Challenge, de VNG Denktank en het Programma Lokale Democratie in BewegingDe gemeente krijgt te maken met complexe problemen. Denk aan kwetsbare jongeren die thuis zitten en hulp mijden. Aan gezinnen met uiteenlopende problemen die regie moeten nemen. Aan eenzame ouderen die op hun eigen manier reageren. Of aan zorgaanbieders die niet automatisch doen wat de gemeente wil. Hoe kunt u deze problemen vernieuwend oplossen? Hoe bespaart u op een innovatieve manier tijd en geld? Durft u de gebaande paden te verlaten? Zeg eens eerlijk, had u deze oplossing van tevoren bedacht of was het toeval? En is deze oplossing een duurzame? Wij presenteren verschillende invalshoeken om innovaties te realiseren en na deze sessie kunt u morgen aan de slag. Laat u inspireren door:

 • Hans Boutellier, directeur, Verwey Jonker Instituut
 • Cees van Eijk, voorzitter van het programma 'vakkundig aan het werk', ZonMw
 • Toke Tom, directeur Maatschappelijke Ontwikkeling, gemeente Utrecht
 • Geert Spieker, directeur, Overstag in Uitvoering

Dit deelcongres wordt georganiseerd door het VNG-Expertisecentrum Sociaal Domein en het VNG-innovatieprogramma Initiate.nl.In het kader van het Nederlands voorzitterschap van de Europese Unie vinden er eind mei verschillende activiteiten plaats rondom de Europese Stedelijke Agenda. Steden zijn motoren van economische groei en broedplaatsen voor innovatie. Europese kennisnetwerken, simpele en betere regelgeving en een betere toegang tot Europese fondsen zijn nodig om steden deze cruciale rol te laten spelen. De Europese Stedelijke Agenda heeft als inzet om te voorzien in die behoeften.
Twee Nederlandse steden bieden u in dit deelcongres een kijkje aan in de manier waarop zij op een inspirerende wijze invulling geven aan deze Europese Stedelijke Agenda:

 • De innovatieve stad Delft (EUniverCities Network): Universiteiten leiden jongeren niet alleen op tot werknemer, maar ook tot entrepreneur, waardoor zij ook werk voor anderen creëren.
 • De inclusieve stad Tilburg (Network of Cities of Social Innovation): Publieke en private actoren gaan samen uitdagingen aan zodat iedereen kan meedoen in de maatschappij. 

Dit deelcongres wordt georganiseerd door de VNG-Directie Europa i.s.m. de gemeente Tilburg en de gemeente Delft.De bescherming van kinderen tegen verwaarlozing en onveiligheid is sinds 2015 een bestuurlijke verantwoordelijkheid voor gemeenten. In dit deelcongres maakt u kennis met de jeugdbeschermingspartners van de gemeente. Aan tafel bespreken zij een ernstig gezinsprobleem met ouders en kind. U mag actief meepraten over oplossingen. Biedt vrijwillige hulp soelaas? Of moet de Raad voor de Kinderbescherming in actie komen? En wat doet Veilig Thuis? Aan het eind van de sessie gaan we in op de regierol van de gemeente in de jeugdbeschermingsketen. We omlijsten dat met filmpjes en op een interactieve kaart kunt u ‘gluren bij de buren’ om te kijken hoe zij het doen.

Dit deelcongres wordt georganiseerd door het VNG-Project Innovatie jeugdbescherming (VNG-Expertisecentrum Sociaal Domein) i.s.m. de gemeente Haarlemmermeer en Veilig Thuis.Heeft u als bestuurder ook de ambitie om energieneutraal te zijn in 2050 of al eerder? Omdat het een schone omgeving oplevert en een gezonde, groene economie? Of wilt u uw energiehuishouding graag regionaal organiseren en minder afhankelijk zijn van derden? Ontdek in deze workshop wat de energietransitie oplevert maar ook wat dat ruimtelijk betekent. Welke keuze moet u als bestuurder maken zodat u goed bent voorbereid op de gevolgen die deze ambities met zich meebrengt. Denk en praat mee over de VNG-aanpak van de Regionale Energiestrategie waarmee we de positie van de gemeente verstevigen en de energietransitie op lokaal en regionaal niveau een versnelling geven.

Dit deelcongres wordt georganiseerd door het VNG-Programmateam Energie.De toekomst is ongewis. Ook de uitslag van de verkiezingen en de daarop geformeerde nieuwe regering. Voor gemeenten is het wel van vitaal belang zich daar goed op voor te bereiden. De gevolgen kunnen groot zijn. Daarom hebben we een aantal scenario’s voor u uitgewerkt op basis van mogelijke verkiezingsuitslagen en de gevolgen die dat kan hebben voor gemeenten.
Wat als de invloed van populisten groter wordt? Of wat zijn de gevolgen van een politiek gefragmenteerd landschap? Wim Deetman zal hierop reflecteren, en Ralph Pans leidt de discussie.

Dagvoorzitters: Wim Deetman en Ralph Pans

Dit deelcongres wordt georganiseerd door het VNG-Expertisecentrum Lokaal Bestuur en Recht.

 Publieke waarde is hot. Hierbij gaat het om de maatschappelijke meerwaarde die de overheid zou moeten leveren aan de samenleving, hoe deze waarde effectief en efficiënt geproduceerd kan worden en welke rol de politiek, ambtenaren, uitvoerders, partners en burgers moeten innemen. Hoe ziet maatschappelijke meerwaarde eruit? En hoe kunt u een afweging maken tussen verschillende waarden? Hoe organiseer voldoende operationele capaciteit binnen het netwerk van betrokken organisaties? Welke rol moeten de politiek, ambtenaren, partners en burgers innemen? We benaderen deze vragen met behulp van Public Value Management, een wetenschappelijk kader dat is ontwikkeld aan Harvard University. In een concrete, complexe en gevoelige probleemcasus uit het lokale bestuur verkennen we samen hoe ‘publieke waarde’ een praktische weg vooruit kan bieden.

Dit deelcongres wordt georganiseerd door de Universiteit Utrecht (Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap) en de VNG (Thorbecke-leerstoel en wetenschapsfunctie).De economie en de techniek veranderen razendsnel. De gevolgen voor gemeenten zijn groot. Haarlemmermeer en Schiphol zijn koplopers op het gebied van circulaire economie. Er zijn tastbare bewijzen, Park 20|20 in Hoofddorp is een volledig cradle to cradle ontwikkeld kantoorpark, er is een sierteelt bedrijf dat volledig op gelijkstroom draait. Er staan zitbanken op Schiphol gemaakt van natuurlijke grondstoffen (olifantgras en hennep). Scholen, ouders en leerkrachten, kunnen makkelijker verduurzamen door de site www.groenekapstok.nl te raadplegen.
Dit deelcongres wordt gehouden in het Expo centrum dat recent is geopend door staatsecretaris Dijksma. Hier presenteren meer dan 25 organisaties zich met haar nieuwste innovaties en ontwikkelingen op het gebied van circulaire economie.

De middag begint met een korte inleiding op het thema door Guido Braam van Circle Economy. Olaf Prinsen, directeur NVRD en voormalig wethouder van de gemeente Apeldoorn gaat in op het programma Van Afval naar Grondstoffen. Met ons afval kunnen gemeenten snel het verschil maken. En Michiel Schuurman, programmamanager Circulaire Economie van MVO Nederland gaat vervolgens in op circulair inkopen. Ook overheden kunnen met haar inkoop- en aanbestedingsbeleid het duurzame verschil maken. Daarna volgt een presentatie van burgemeester Scholten van de gemeente Venlo. Een gemeente die al jaren lang ervaring heeft met in het in de praktijk brengen van werken vanuit het gedachtengoed van lineair naar circulair. Door Michel Weijers, Managing Director C2C-lab, wordt het nieuwe stadskantoor toegelicht. Samen met Christian Lorist van de VNO-NCW spreekt Harry Webers over het innovatieplatform CIRCLES waar bedrijven, overheden, kennis- en onderwijsinstellingen in Oost-Nederland samenwerken. Tenslotte nemen we een kijkje in het Expo centrum. En haken de deelnemers van de excursie aan.

Dit deelcongres wordt georganiseerd door de VNG (economie, grondstoffen en energie).De dorpen Halfweg en Zwanenburg zijn als duo-dorp onlosmakelijk met elkaar verbonden, maar liggen wel in twee verschillende gemeenten. De gemeenschap laat zich echter niet begrenzen, zo blijkt uit ervaring. Hoe werk je als twee verschillende gemeenten goed samen en lever je een bijdrage aan de gemeenschapszin in het duo-dorp? Dat is de vraag die in dit deelcongres centraal staat. Interessant voor gemeenten die over de eigen gemeentegrenzen heen durven te kijken en het belang van de gemeenschap voorop stellen.

Op een klein marktplein met vier workshoptafels, krijgen deelnemers tips en tops voor grensoverschrijdend werken en wordt dieper ingegaan op de thema's:

 • Gebiedsgericht werken: leren van voorbeeldprojecten als de brandweerkazerne, NS-station Halfweg-Zwanenburg, Integraal kindcentrum en zorgwooncomplex Eigen Haard.
 • Kenmerken van duo-dorp Halfweg-Zwanenburg en de beleving door inwoners en bestuurders: afstemming van voorzieningen in beide dorpen.
 • Twee gemeenten, één duo-dorp: de verschillen en de (ver)binding van een grote en kleine gemeente.
 • Historische verbinding van de kernen: onder meer informatie over het terrein en de oude suikerfabriek.
 • Dilemma’s in de duo-dorpen zoals bereikbaarheid en openbaar vervoer tussen de kernen, economie en winkelleegstand.

Dit deelcongres wordt georganiseerd door de gemeenten Haarlemmermeer en Haarlemmerliede-Spaarnwoude.

Locatie: Voormalige suikerfabriek – Halfweg

 

Sponsors

Excellent sponsor


Premium sponsors