Deelcongressen

Deelcongressen

Download alle deelcongressen

1. Regionale samenwerking: schakelen van burger naar regio en terug


De gemeente wil verschil maken voor haar eigen inwoners. Maar maatschappelijke thema’s vragen steeds vaker om afwegingen op regionaal niveau. Hoe zorgt u dat regionale samenwerking verbonden is met lokale doelstellingen en vice versa? In dit deelcongres gaan we aan de hand van cases in gesprek. In verschillende werkgroepen en -vormen verkent u wat het schakelen van burger naar regio - en omgekeerd - vraagt van bestuurders en raadsleden. Er is aandacht voor schakelen tussen lokaal en regionaal, slim samenwerken, effectief verbinden en de rollen die bestuurders en raadsleden daarbij te spelen hebben. Alleen door op alle mogelijke manieren verbinding te zien, zoeken en maken, is een effectieve aanpak van de maatschappelijke vragen in uw regio mogelijk. De werkgroepen worden aangemoedigd door onder anderen raadsleden. De discussie zal uitmonden in aanbevelingen voor de inwerkprogramma’s van bestuurders en raadsleden.
Dit deelcongres wordt georganiseerd door het ambtelijk netwerk regiocoördinatoren, proeftuinen Maak Verschil, Democratic Challenge en de VNG.
Sprekers: Marceline Schopman (raadslid gemeente Haarlem) en Maarten Hageman (namens VNG Academie)

2. Wonen, werken en recreëren in Zeeland


Toerisme en recreatie hebben een positieve impact op het wonen en werken in de provincie Zeeland. Bij recreatief vastgoed is het leggen van verbindingen tussen gemeenten, marktpartijen, natuur en het historisch besef van een gebied of locatie van essentieel belang. Initiatieven kunnen er voor zorgen dat campings en/of agrarische gronden worden herontwikkeld naar eigentijdse recreatiewoningen en voorzieningen die aansluiten bij de huidige vraag naar recreëren. En dragen er tevens aan bij dat er middelen vrijkomen voor het verbeteren of stimuleren van lokale opgaven, de omliggende natuurgebieden en de openbare ruimte. Graag nemen wij u letterlijk mee op reis, varend van Goes naar Tholen, met aan boord interessante sprekers over recreatief vastgoed, kunst in de openbare ruimte en het leggen van juiste verbindingen voor het beste resultaat.
Dit deelcongres wordt georganiseerd door BPD.

3. Zeeuws vakmanschap voor een beschermd thuis


In Zeeland wordt werk gemaakt van de transformatieopgave. De kanteling van ‘beschermd wonen’ naar ‘beschermd thuis’. Dit deelcongres brengt u naar Tholen. Onderweg gaat Erik Dannenberg met u in gesprek over de ontwikkelopdracht voor alle gemeenten voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang. In Tholen aangekomen brengt u eerst een bezoek aan Le Séjour. Dit is een kleinschalige woon- en opvangvoorziening in Tholen, die begonnen is als een PGB-initiatief. Le Séjour werkt nauw samen met de gemeente en lokale maatschappelijke voorzieningen. Persoonlijke ondersteuning van de cliënt die sterk is gericht op meedoen in de maatschappij waar dat kan staat centraal. Na het bezoek volgt een stadswandeling door het historische centrum van Tholen met gemeentearchivaris Fred van den Kieboom als gids.
Wordt georganiseerd door de gemeente Tholen samen met de VNG
Sprekers: Erik Dannenberg (voorzitter Commissie Toekomst Beschermd Wonen/voorzitter Divosa), Bart Helsdingen (directeur Le Séjour) en Fred van den Kieboom (gemeentearchivaris gemeente Tholen).

4. De toekomst van het elektrisch rijden


De Havelaar groep, actief in Nederland, China en Canada, is een multinationale coöperatie met een strategische lange termijnfocus voor groene mobiliteitstechnologie.

Dit jaar wil Havelaar aan u het allereerste elektrische ‘urban utility’ voertuig presenteren en u tonen hoe we door samen te werken Nederland neerzetten als pionier in de ontwikkeling en evolutie van elektrische voertuigen. Daarnaast willen wij aan onze verplichtingen voldoen om broeikasgas te reduceren. Het gepresenteerde voertuig is een van de vele Havelaar Elektrische voertuigen die gaan komen. Deze voertuigen zullen helpen om een multimodaal transportnetwerk op zetten in de Nederlandse gemeenten. Denk bijvoorbeeld aan autodelen, vlootverhuurservice en leasemogelijkheden. Kom naar ons deelcongres en leer meer over onze filosofie en hoe elektrische voertuigen voor uw gemeente, uw business en voor uw gemeenschap kunnen werken.
Dit deelcongres wordt georganiseerd door Havelaar.

5. Omgevingswet: Variëteit in vakmanschap gevraagd!


Ruimte geven én verantwoordelijkheid nemen. Hoe doe je dat tegelijkertijd? De Omgevingswet geeft zoveel mogelijk ruimte aan initiatieven van burgers en ondernemers. Tegelijkertijd blijft de overheid verantwoordelijk voor het behoud van de omgevingskwaliteit. Wat vraagt dit van bestuurders, gemeentesecretarissen en raadsleden? Hoe vinden en selecteren wij gezamenlijke kansen en belangen (binnen en buiten gemeentegrenzen), gaan we om met verschillen en tegenstellingen en opereren we verbindend in de samenleving? Bestuurders krijgen tijdens dit deelcongres op een interactieve wijze inzicht in de variëteit aan manieren waarop ze met de veranderopgave aan de slag kunnen gaan.
De VNG, het Programma Aan de slag met de Omgevingswet (IPO, Unie van Waterschappen, VNG en het Rijk) en het A+O fonds Gemeenten prikkelen u in deze zoektocht.
Sprekers: Rob Koops (dagvoorzitter), Boudewijn Revis (wethouder gemeente Den Haag) en Edward Stigter (directeur VNG)

6. Maatschappelijke innovaties en vraagstukken – welke relatie past bij de nieuwe feiten?


Steeds vaker nemen enthousiaste mensen het heft in eigen handen. Bijvoorbeeld in zorg- en energiecoöperaties om hun wijk of buurt aantrekkelijker maken. Deze do-it-yourself-ontwikkeling zorgt voor een stille revolutie binnen de lokale democratie. Wat betekent dit voor u en uw collega’s? Gaat u ‘zwermen’? Is ander vakmanschap nodig? Social Designer Tabo Goudswaard laat u een ander perspectief ervaren. Vind uw eigen alternatieve feiten. Spannend? U bent niet alleen. In dit deelcongres wordt u bijgestaan door Erik Gerritsen, secretaris-generaal van VWS, Tine de Moor, professor Universiteit Utrecht en Institutions for Collective Action. We bespreken lokale voorbeelden op het gebied van coöperaties, open clubs binnen sport en cultuur en Right to Challenge onder voorzitterschap van Eric van Oosterhout, burgemeester van Emmen.
Dit deelcongres wordt georganiseerd door de VNG.
Filmpje De coöperatieve samenleving

7. Zorg en innovatie


In en om het tropische bos van het Omnium vindt het deelcongres plaats over zorg, in de breedste zin van het woord. Inspirerende sprekers belichten alles in een ontspannen sfeer, de zorg van een heel andere kant. Na deze sprekers, waarvan de namen nog even geheim blijven, worden in het tropische bos demonstratiesessies gehouden door organisaties / instellingen, die innovatieve ideeën op het gebied van zorg in Zeeland aan u presenteren.
Dit deelcongres wordt georganiseerd door de gemeente Goes.
Sprekers: André van der Reest (wethouder gemeente Goes), Robin Lock (landschapsarchitect), 
Arend Roos (N.V. Economische impuls Zeeland), Michel van Schaik (directeur gezondheidszorg Rabobank) en Hendrik-Jan van Arenthals (voorzitter college bestuur bij Scalda).

8. Al nagedacht over het vervolg van uw loopbaan na het wethouderschap?


21 maart 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. De ervaring leert dat veel wethouders niet terug kunnen of willen keren. Hoe de loopbaan een passend vervolg te geven? Tijdens dit deelcongres informeren wij u over de APPA-regeling. U krijgt antwoord op de vraag wat uw rechten en plichten zijn en hoe er op basis van maatwerk invulling kan worden gegeven aan het verplichte re-integratietraject. Uw ambitie staat centraal! Tevens informeren wij u over het pre APPA-programma ofwel over de mogelijkheden om ruim voor de verkiezingen de volgende stap in uw loopbaan grondig voor te bereiden en geen kostbare tijd verloren te laten gaan.De Transitium Groep beschikt over jarenlange ervaring en een uitgebreid pakket van diensten op het terrein van loopbaanbegeleiding van (oud)bestuurders. Onze ervaring, kennis, netwerk en adviezen delen wij graag met u in samenwerking met RAET als uitvoerder van de APPA.
Dit deelcongres wordt georganiseerd door de Transitium Groep en RAET.
Spreker: Willem Geerken (managing partner Transitium Groep)

9. Bestuurlijk vakmanschap - Van gedrag naar resultaat


De samenleving verandert en burgers hebben andere verwachtingen van de overheid. Dat vraagt andere vaardigheden van ambtenaren, maar ook van bestuurders. Wat is effectief gedrag en hoe kan de bestuurder sturing geven aan een krachtige gemeente? Is er behoefte aan een directieve stijl van leiderschap of past een participatieve stijl beter? En welke stijl hanteert u voor de communicatie met burgers? Een spreker met een wetenschappelijke blik op gedrag en samenwerking tussen bestuurders en ambtenaren geeft voorbeelden van effectieve samenwerking uit de praktijk. Daarna gaan we samen op zoek naar oplossingen voor een aantal bestuurlijke dilemma’s.
Dit deelcongres wordt georganiseerd door het College voor Arbeidszaken (VNG) en de Vereniging voor Overheidsmanagement (VOM).

10. Doorbreek de bubbel


Onze maatschappij bestaat tegenwoordig uit parallelle samenlevingen. Het Sociaal Cultureel Planbureau en de Wetenschapsraad voor het regeringsbeleid (WRR) bevestigen dit beeld. De samenleving is verdeeld, mensen leven in hun eigen bubbels langs elkaar heen. Ze raken elkaars krachten, belangen en zorgen niet. Dit leidt tot uitersten en een verharding in gedrag. We zagen de verdeeldheid bijvoorbeeld tijdens de vluchtelingencrisis, bij de komst van windmolenparken en de discussie rondom zwarte piet. Of in de discussie over de Brexit, Trump en de verkiezingen in Italië.
De bubbels worden in stand gehouden met gefilterde informatie in een aangepaste tijdlijn op Facebook, LinkedIn en Twitter. Maar ook door de werkwijzen die gemeenten kiezen voor inspraak en participatie. En u als bestuurder of raadslid moet in deze context besluiten nemen. Soms in een snelkookpan, soms zorgvuldig en doordacht.
Leer hoe u als bestuurder uw rol anders kunt invullen en de bubbels kunt verbinden. Ontdek wat u kunt doen om een inclusieve bestuurder te worden. Kortom: andere manieren om inwoners te betrekken, andere vormen van communicatie. Klap! Doorbreek die bubbel!
Dit deelcongres start vanuit de verwondering, de urgentie en de reflectie op eigen rol en handelen. We werken toe naar concrete handvatten voor de inclusieve bestuurder.
Dit deelcongres wordt georganiseerd door de VNG Academie, het NGB en VNG directie Communicatie.

11. “Vakmanschap is meesterschap”


Met Arjen Lubach naar Slot Oostende…….persoonlijk leiderschap in verandering!
Een proeverij van inspiratie, confrontatie en samenwerken

De uitslag van de landelijke verkiezingen is bekend, welke kant gaat het op, hoe staat u in deze complexe omgeving ? Het werken in gemeenten is al jaren aan verandering onderhevig.
Arjen Lubach bespreekt met de deelnemers het thema persoonlijk leiderschap in ‘verandering’ aan de hand van voorbeelden uit zijn eigen carrière, zijn leven en de ervaringen die hij opdeed in de wereld van de literatuur, televisie en het (sociale) internet. Met een focus op taal en een scherpe logische analyse, laat hij u nadenken over de processen die de mens doormaakt als we verandering ondergaan.
Onderdeel van deze deelsessie zijn ook de kennismaking met de jongste burgemeester van Nederland en een inspirerende rondgang in Slot Oostende waar “oud” en “jong” elkaar ontmoeten.
Dit deelcongres wordt georganiseerd door A+O fonds Gemeenten.

12. Democratisch vakmanschap - een concrete casus binnen de omgevingswet


Het zijn turbulente tijden voor de democratie. Als lokaal bestuurder zit u in het hart van de lokale democratie. De Omgevingswet komt eraan. In debat met de gemeenteraad, in gesprek met wijkbewoners van een bepaald initiatief, maar ook met boze bewoners. Daar is niet alleen politiek, maar ook democratisch vakmanschap voor nodig. Dit vraagt om een democratisch kompas dat helpt belangen af te wegen.

In dit deelcongres werken we aan de hand van een concrete casus binnen de Omgevingswet aan ons eigen democratisch vakmanschap. We spelen een serious game waarin u moet kiezen tussen de belangen van verschillende groepen bewoners, tussen draagvlak in de raad en draagvlak in de wijk, tussen een lastige minderheid en een stille meerderheid. Daarnaast verruimen we de blik door ook internationaal te kijken hoe het democratisch kompas werkt. Aan het einde van het deelcongres gaat u naar huis met een herijkt democratisch kompas.
Dit deelcongres wordt georganiseerd door de Democratic Challenge (VNG), VNG International en de VNG academie. De Serious Game wordt gemodereerd door Laurens de Graaf (Hogeschool Utrecht), met interventies van Gerrit-Jan Schep en Jean Eigeman (beiden zowel in Nederland als in het buitenland actief binnen het lokaal bestuur).

13. Ontmoet de boze witte man


Hoe gaat u als bestuurder om met inwoners die iets anders willen dan u van plan bent? Hoe treedt u op bij calamiteiten? Grote maatschappelijke onrust? Wat verwachten burgers van u en hoe speelt u hierop in? Dit vraagt niet alleen een scherp beeld van de rol die van u verwacht wordt, maar ook van uw persoonlijke vaardigheden en de stijl die u hanteert.
Jaap Bouwmeester en Tijmen Siermann van I&O Research gaan hierover in een interactieve sessie met u aan de slag. Ze presenteren enkele opvallende uitkomsten uit het speciaal voor het VNG Jaarcongres uitgevoerde onderzoek ‘De bestuurder van de toekomst’. Wat verwachten burgers van lokale bestuurders, hoe zien bestuurders zichzelf en in hoeverre matcht dit met elkaar?
Het grootste deel besteden we aan de praktijk. Of eigenlijk doet u dat zelf, samen met uw collega’s. Aan de hand van een realistisch praktijkvoorbeeld mag u de verworven inzichten in de strijd werpen tijdens een ‘real life’ confrontatie met de boze burger. Wie toont zich een waardig bestuurder van de toekomst en weet de situatie meester te blijven?
Dit deelcongres wordt georganiseerd door I&O Research.
Sprekers: Jaap Bouwmeester, Mireille Koomen en Tijmen Siermann (allen van I&O Research).

14. Vakmanschap van het raadslid?


Hoe kunnen raad en griffie samen optrekken om vakmanschap te bevorderen? Hier belichten we het vakmanschap van raadslid én griffier. Wat betekent vakmanschap voor een raadslid anno 2017? Zijn er aanknopingspunten in het profiel dat de Raad voor het Openbaar Bestuur heeft opgesteld? Kost investeren in uzelf niet teveel tijd? Uit het ambtsonderzoek van de Vereniging voor Griffiers blijkt bovendien dat raden niet het onderste uit de kan halen voor hun eigen ondersteuning, dus onvoldoende gebruik maken van het vakmanschap van de griffier. We verkennen mogelijkheden om learning on the job te versterken.
Dit deelcongres wordt georganiseerd door Raadslid.Nu en de Vereniging van Griffiers.
Spreker: Peter van Heemst (voormalig Tweede Kamerlid, voormalig Statenlid, voormalig gemeenteraadslid) en Jan Dirk Pruim (griffier gemeente Almere).

15. De Toekomstbestendige buurt


De samenleving verandert. De vertrouwde sociale structuur brokkelt af in de buurten en wijken, terwijl de overheid een groter beroep doet op de zelfredzaamheid van de inwoners. Om buurten klimaatbestendig te maken, veiliger, toegankelijker en gezonder, moet ook de fysieke structuur op de schop. Op het gebied van ruimtelijke kwaliteit en sociale cohesie is er veel te winnen. Maar zijn we ons bewust van de belangen van toekomstige generaties en hoe borgen we die? Kijken we ver genoeg vooruit? Hoe zorgen we dat alle wensen een goede plaats krijgen in het ontwerp van de buurt én de begroting haalbaar blijft? Dit is een dynamisch proces waarbij niet alleen de usual suspects zoals corporaties, waterschappen en sociale partners betrokken zijn. Ook de initiatieven uit ‘de energieke samenleving’ moeten een plek krijgen. De Omgevingswet is daarbij een belangrijk middel. In deze deelsessie laten ervaringsdeskundigen zien hoe ze aan de slag zijn gegaan. Nadrukkelijk bespreken we de rol van de gemeente. Wat gaan ambtenaren en bestuurders als vakmensen juist wel of niet meer doen?
Dit deelcongres wordt georganiseerd door de VNG.
Sprekers: Henk Ovink, (Nederlands Watergezant, onder voorbehoud), Ed Anker (
wethouder gemeente Zwolle, lid VNG subcommissie water) en medewerker VNG/KING.

16. Samen werken: Benaderingen voor een grensoverschrijdende arbeidsmarkt


Tijdens dit deelcongres maakt u  kennis met de bijzondere wereld van het Vlaams-Nederlandse grensgebied. We verkennen op interactieve manier goede voorbeelden uit de praktijk van gezamenlijke mogelijkheden en werkwijzen die bijdragen aan een succesvolle grensoverschrijdende samenwerking. Het gaat onder andere om de arbeidsmarkt en ook diverse andere kansen die zich aandienen als de grens niet als barrière maar juist als verbinding wordt benut.

Drie succesvolle grensoverschrijdende samenwerkingsvormen komen aan bod: EGTS Linieland van Waas en Hulst, BGTS Kanaalzone gemeenten en het gemeenschappelijk cluster in West-Vlaanderen. Het grensoverschrijdende karakter van dit deelcongres wordt op passende wijze versterkt door een hapje en een drankje waaronder het beroemde Belgische bier.
Het deelcongres vindt plaats in de burgerzaal van het stadhuis van Terneuzen, waar u een uniek uitzicht heeft over de Westerschelde met de internationale scheepvaart en wordt georganiseerd door Team Europa (VNG) en de gemeente Terneuzen.
Sprekers: Bert Bouwmeester (burgemeester gemeente Coevorden), Cees Liefting (wethouder gemeente Terneuzen) en Frans Mulder (burgemeester gemeente Hulst). 

17. Wat betekent de nieuwe rol van de gemeente voor 'Den Haag'?


De balans tussen taken, sturing en inkomsten van gemeenten is zoek. Dat is zichtbaar in het sociaal domein. Gemeenten geven signalen af over onvoldoende beleidsvrijheid, voorgeschreven besteding van middelen en onduidelijkheid over de verantwoording. Dit maakt een herinrichting van de bestuurlijke en financiële verhoudingen noodzakelijk. Het nieuwe Kabinet is daarvoor aan zet. Jacques Wallage, voorzitter van de Raad voor het openbaar bestuur (Rob), Michiel van Haersma Buma, voorzitter van de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) en de Algemene Rekenkamer betrekken u graag bij hun advisering aan regering en parlement. Zij trappen af met hun visie op een succesvol decentraal bestuur. Vervolgens gaan zij met u in gesprek over de vraag welke rijksoverheid ú de komende jaren nodig heeft. Wat is daarvoor nodig? Uw bijdrage voedt de AR, de Rob en de Rfv in hun pleidooi voor meer vrijheid en verantwoordelijkheid voor het decentraal bestuur.
Dit deelcongres wordt georganiseerd door de Algemene Rekenkamer, de Rob en de Rfv.

18. Beleef de Oosterschelde


We nemen u mee de Oosterschelde op. In het Schouwse Zierikzee stappen we aan boord van rondvaartboot De Frisia. Op weg naar de zandbanken waar zeehonden zonnen, praten we u kort bij over de transformatie van het sociaal domein. Hoe pakken de gemeenten Tholen en Schouwen Duiveland dit aan? En op welke projecten zijn we trots? Uiteraard geven we hierbij ook graag de trekkers van deze projecten het woord: mensen uit de samenleving. In het Thoolse Sint-Annaland wordt u na een nuttige en vooral aangename vaartocht weer aan land gezet. Met de bus brengen we u terug naar Goes.
Dit deelcongres wordt georganiseerd door de Zeeuwse gemeenten Tholen en Schouwen-Duiveland.
Sprekers: Margreet van Heest (programmamanager sociaal domein gemeente Schouwen-Duiveland), Petra Ruitenbeek-Buyten (cliëntondersteuner en coördinator Ruilwinkel Zierikzee stichting Maatschappelijk werk en Welzijn Oosterschelderegio (SMWO)), Mark Draaijer (procescoördinator Sociaal Domein gemeente Tholen) en Sander Westdorp (voorzitter Zorgcoöperatie Anna Zorgt U.A.).
19. Onze goede zorgvoorzieningen, die willen we toch handhaven?


U wilt toch ook dat de zorggelden in uw gemeente worden besteed aan kwalitatief goede zorg voor de inwoners die dat nodig hebben? Dit deelcongres neemt u mee langs de risico’s op zorgfraude en ideeën om ze in te dammen.
De media staan er bol van. Zorgaanbieders die over de rug van kwetsbare burgers pgb-gelden opstrijken en daar geen of kwalitatief ontoereikende zorg voor leveren. En de risico’s zijn nog veel breder. Het is de hoogste tijd om af te rekenen met misbruik en oneigenlijk gebruik en de Wmo 2015 en de Jeugdwet fraude- en kwaliteitsbestendig te maken.
Deze interactieve workshop biedt u onder meer:

  • Een gesprek met een bestuurder met ervaring met fraude in het sociaal domein.
  • Een gesprek met een fraudeonderzoeker over fraude in de praktijk.

Dit deelcongres wordt u aanboden door het VNG Kenniscentrum Handhaving en Naleving.

20. Aan de slag met Juridische Kwaliteitszorg!


Veel gemeenten zijn al bezig met juridische kwaliteitszorg, maar er is nog geen permanente aandacht voor. Er is nú actie nodig. De samenleving en de rol van de overheid daarin veranderen in rap tempo. Een sterke juridische functie is van groot belang voor de bestuurskracht van de gemeente. De vele nieuwe gemeentetaken stellen zware eisen aan het vakmanschap van de gemeentejuristen. Niet alleen in klassieke zin, maar ook passend bij de veranderende samenleving. Het versterken en borgen van de juridische functie binnen uw gemeente is niet alleen een zaak van de juristen, maar vraagt ook bestuurlijke inzet. Aan de hand van actuele voorbeelden bespreken we tijdens dit deelcongres hoe u dit kunt vormgeven. Ervaringen van andere gemeenten en de rechtspraak worden gedeeld en omgezet in tips. Zodat ook uw organisatie aan de slag kan met juridische kwaliteitszorg.
Dit deelcongres wordt georganiseerd door de VNG i.s.m. het Ministerie van BZK.

21. Succesvol publieke waarde creëren: wat is het en hoe doet een gemeente dat?


Publieke waarde is hot, maar ongrijpbaar. Het is belangrijk dat de overheid maatschappelijke meerwaarde levert aan de samenleving, maar hoe kan een gemeente concreet beoordelen of ze deze waarde levert? En wat kunnen de politiek, ambtenaren, uitvoerders, partners en burgers praktisch doen om meerwaarde te creëren? We benaderen deze vragen in een interactieve sessie onder leiding van Job Cohen (Universiteit Leiden) en Lieske van der Torre en Scott Douglas (Universiteit Utrecht). Een selecte groep van deelnemers beoordeelt hoe de creatie van publieke waarde in hun gemeente ervoor staat en wat ze kunnen doen om deze te vergroten. We kijken naar een opgave op het gebied van sociaal beleid, fysieke omgeving en lokale democratie. Alle deelnemers worden van tevoren gevraagd een korte vragenlijst in te vullen over hun gemeente. Hierdoor kunnen we concreet op uw praktijk inspelen.
Dit deelcongres wordt georganiseerd door de Universiteit Utrecht (Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap) en de VNG (Thorbecke-leerstoel en wetenschapsfunctie) in het kader van het meerjarige VNG-UU onderzoeksproject Succesvol Lokaal Bestuur.

22. Vertrouwen in de informatiesamenleving


Datalekken, zorgverzekeraars die toegang hebben tot patiëntendossiers, de gemeente die op de stoel zit van de (kinder)psychiater en banken die straks betaalgegevens mogen delen met derden. De kranten staan er vol van. In de snel veranderende informatiesamenleving worden vertrouwen en privacy steeds belangrijker. Wetenschappers en publicisten schrijven boeken vol met waarschuwingen: u hebt wèl wat te verbergen! In dit deelcongres bekijken we privacy en informatieveiligheid vanuit een ander perspectief. Hoe kun je ze gaan zien als een kans in de netwerksamenleving? Hoe kun je de relatie en samenwerking met burgers verbeteren en tegelijkertijd publieke waarde toevoegen door de resultaten van beleid en uitvoering voor die burgers te versterken? Inhoudelijk geïnspireerd door verschillende wetenschappelijke en vooraanstaande denkers organiseren we een interactief gesprek met bestuurders. Samen ontwikkelen we nieuwe kansrijke perspectieven op vertrouwen en privacy in de informatiesamenleving. Voor de bestuurders zelf, maar ook voor de wijze waarop de VNG hen ook in de komende periode kan ondersteunen om stappen vooruit te maken.
Dit deelcongres wordt georganiseerd door de VNG, de Internationale School voor Wijsbegeerte (ISVW), Rathenau Instituut en de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.
Spreker: Melanie Peters (directeur Rathenau instituut)

23. Samenwerken is vakmanschap


U maakt zich sterk om inwoners de ondersteuning te geven die ze nodig hebben? Samen met inwoners maakt u afspraken en ziet u toe op de naleving ervan. Maatwerk leveren om de zelfredzaamheid van de burger te versterken, dat is het doel van de drie decentralisaties. Zonder een integrale aanpak mist de dienstverlening echter haar doel. In dit deelcongres nemen wij u mee hoe afspraken en de naleving van die afspraken bij kunnen dragen aan het belang van de burger. Wij laten u kennis maken met de meerwaarde van handhaving als onderdeel van de dienstverlening en de kracht van multidisciplinaire samenwerking. Dit doen we aan de hand van verschillende onderwerpen:

  • Handhaving als onderdeel van integraal werken in sociale teams.
  • De mogelijkheden van gedragsbeïnvloeding in de dienstverlening aan uw klanten.

Dit deelcongres wordt georganiseerd door het VNG Kenniscentrum Handhaving en Naleving.

24. Regionale economie en innovatie


Dat wij als Nederland onze welvaart behouden is niet vanzelfsprekend. Volgens de OECD en de WRR ligt de sleutel tot meer economische groei juist in de regio, in het goed verbonden netwerk van (middel)grote steden en hun ommeland. De meeste innovaties vinden immers plaats in het MKB en dit is van groot belang voor de economie. Welke rol kunnen triple helix partners spelen om innovatie te bevorderen en regionale economie te versterken?
In deze deelsessie ligt het accent op de rol van (zowel grotere als kleinere) gemeenten bij economische ontwikkeling en innovatie in hun regio en hoe zich dat verhoudt tot de rol en inzet van andere partijen. Hoe kunnen gemeenten bijdragen en waarop en hoe kunnen ze bedrijven en kennisinstellingen aanspreken?
Tijdens deze interactieve deelsessie reflecteren bedrijfsleven en kennisinstellingen op hun samenwerking met gemeenten in de Campus Zeeland (triple helix netwerk gericht op versterking van de Zeeuwse economie) en Chemelot Campus (Euregionale vestigingsplaats voor bedrijven en onderzoeksinstellingen in chemicals & materials). Ook worden de tussentijdse opbrengsten uit het leertraject ‘Ecosystemen voor het MKB’ gepresenteerd door de regio’s Midden-Brabant en Agrifood.
De deelsessie vindt plaats in het Dow Communicatiecentrum ‘De Boerderij’ in samenwerking met Campus Zeeland, Chemelot Campus, Dow Chemicals, Brainport Eindhoven, G-32, Platform 31, gemeenten Goes, Sittard-Geleen, Ede, Eindhoven en Oss.
Sprekers: Dr. Neldes Hovestad (managing director Dow Benelux B.V., vice president Operations Benelux)

 

Sponsors