Deelcongressen

Deelcongressen

Download alle deelcongressen

1. Regionale samenwerking: schakelen van burger naar regio en terug


De gemeente wil verschil maken voor haar eigen inwoners. Maar maatschappelijke thema’s vragen steeds vaker om afwegingen op regionaal niveau. Hoe zorgt u dat regionale samenwerking verbonden is met lokale doelstellingen en vice versa? In dit deelcongres gaan we aan de hand van cases in gesprek. In verschillende werkgroepen en -vormen verkent u wat het schakelen van burger naar regio - en omgekeerd - vraagt van bestuurders en raadsleden. Er is aandacht voor schakelen tussen lokaal en regionaal, slim samenwerken, effectief verbinden en de rollen die bestuurders en raadsleden daarbij te spelen hebben. Alleen door op alle mogelijke manieren verbinding te zien, zoeken en maken, is een effectieve aanpak van de maatschappelijke vragen in uw regio mogelijk. De werkgroepen worden aangemoedigd door onder anderen raadsleden. De discussie zal uitmonden in aanbevelingen voor de inwerkprogramma’s van bestuurders en raadsleden.
Dit deelcongres wordt georganiseerd door het ambtelijk netwerk regiocoördinatoren, proeftuinen Maak Verschil, Democratic Challenge en de VNG.
Sprekers: Marceline Schopman (raadslid gemeente Haarlem), Maarten Hageman (namens VNG Academie), Josee Gehrke (griffier de Wolden), Ingeborg Hoogveld (raadslid Rotterdam), Hans Gaillard (burgemeester Gemeente Son en Breugel), Floor van Lamoen (raadslid Gemeente Goes) en 
Annemieke Verburg (secretaris Regio Alkmaar).

2. Wonen, werken en recreëren in Zeeland (helaas vol)


Toerisme en recreatie hebben een positieve impact op het wonen en werken in de provincie Zeeland. Bij recreatief vastgoed is het leggen van verbindingen tussen gemeenten, marktpartijen, natuur en het historisch besef van een gebied of locatie van essentieel belang. Initiatieven kunnen er voor zorgen dat campings en/of agrarische gronden worden herontwikkeld naar eigentijdse recreatiewoningen en voorzieningen die aansluiten bij de huidige vraag naar recreëren. En dragen er tevens aan bij dat er middelen vrijkomen voor het verbeteren of stimuleren van lokale opgaven, de omliggende natuurgebieden en de openbare ruimte. Graag nemen wij u letterlijk mee op reis, varend van Goes naar Tholen, met aan boord interessante sprekers over recreatief vastgoed, kunst in de openbare ruimte en het leggen van juiste verbindingen voor het beste resultaat.
Dit deelcongres wordt georganiseerd door BPD.

3. Zeeuws vakmanschap voor een beschermd thuis


In Zeeland wordt werk gemaakt van de transformatieopgave. De kanteling van ‘beschermd wonen’ naar ‘beschermd thuis’. Dit deelcongres brengt u naar Tholen. Onderweg gaat Erik Dannenberg met u in gesprek over de ontwikkelopdracht voor alle gemeenten voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang. Eenmaal in Tholen gearriveerd maakt u een stadswandeling door het historische centrum van Tholen met gemeentearchivaris Fred van den Kieboom als gids. Vervolgens brengt u een bezoek aan Le Séjour, een kleinschalige woon- en opvangvoorziening. Le Séjour werkt nauw samen met de gemeente en lokale maatschappelijke voorzieningen. Persoonlijke ondersteuning van de cliënt die sterk is gericht op meedoen in de maatschappij waar dat kan staat centraal.
Wordt georganiseerd door de gemeente Tholen samen met de VNG
Sprekers: Erik Dannenberg (voorzitter Commissie Toekomst Beschermd Wonen/voorzitter Divosa), Bart Helsdingen (directeur Le Séjour) en Fred van den Kieboom (gemeentearchivaris gemeente Tholen).

4. De toekomst van het elektrisch rijden


De Havelaar groep, actief in Nederland, China en Canada, is een multinationale coöperatie met een strategische lange termijnfocus voor groene mobiliteitstechnologie.

Dit jaar wil Havelaar aan u het allereerste elektrische ‘urban utility’ voertuig presenteren en u tonen hoe we door samen te werken Nederland neerzetten als pionier in de ontwikkeling en evolutie van elektrische voertuigen. Daarnaast willen wij aan onze verplichtingen voldoen om broeikasgas te reduceren. Het gepresenteerde voertuig is een van de vele Havelaar Elektrische voertuigen die gaan komen. Deze voertuigen zullen helpen om een multimodaal transportnetwerk op zetten in de Nederlandse gemeenten. Denk bijvoorbeeld aan autodelen, vlootverhuurservice en leasemogelijkheden. Kom naar ons deelcongres en leer meer over onze filosofie en hoe elektrische voertuigen voor uw gemeente, uw business en voor uw gemeenschap kunnen werken.
Dit deelcongres wordt georganiseerd door Havelaar.

5. Omgevingswet: Variëteit in vakmanschap gevraagd!


Ruimte geven én verantwoordelijkheid nemen. Hoe doe je dat tegelijkertijd? De Omgevingswet geeft zoveel mogelijk ruimte aan initiatieven van burgers en ondernemers. Tegelijkertijd blijft de overheid verantwoordelijk voor het behoud van de omgevingskwaliteit. Wat vraagt dit van bestuurders, gemeentesecretarissen en raadsleden? Hoe vinden en selecteren wij gezamenlijke kansen en belangen (binnen en buiten gemeentegrenzen), gaan we om met verschillen en tegenstellingen en opereren we verbindend in de samenleving? Bestuurders krijgen tijdens dit deelcongres op een interactieve wijze inzicht in de variëteit aan manieren waarop ze met de veranderopgave aan de slag kunnen gaan.

De VNG, het Programma Aan de slag met de Omgevingswet (IPO, Unie van Waterschappen, VNG en het Rijk) en het A+O fonds Gemeenten prikkelen u in deze zoektocht.

Sprekers: Rob Koops (dagvoorzitter), Boudewijn Revis (wethouder gemeente Den Haag) en Edward Stigter (directeur VNG)

6. Maatschappelijke innovaties en vraagstukken – welke relatie past bij de nieuwe feiten?


Steeds vaker nemen enthousiaste mensen het heft in eigen handen. Bijvoorbeeld in zorg- en energiecoöperaties om hun wijk of buurt aantrekkelijker maken. Deze do-it-yourself-ontwikkeling zorgt voor een stille revolutie binnen de lokale democratie. Wat betekent dit voor u en uw collega’s? Gaat u ‘zwermen’? Is ander vakmanschap nodig? Social Designer Tabo Goudswaard laat u een ander perspectief ervaren. Vind uw eigen alternatieve feiten. Spannend? U bent niet alleen. In dit deelcongres wordt u bijgestaan door Erik Gerritsen, secretaris-generaal van VWS, Tine de Moor, professor Universiteit Utrecht en Institutions for Collective Action. We bespreken lokale voorbeelden op het gebied van coöperaties, open clubs binnen sport en cultuur en Right to Challenge onder voorzitterschap van Eric van Oosterhout, burgemeester van Emmen.
Dit deelcongres wordt georganiseerd door de VNG.
Filmpje De coöperatieve samenleving

7. Zorg en innovatie


In en om het tropische bos van het Omnium vindt het deelcongres plaats over zorg, in de breedste zin van het woord. Inspirerende sprekers belichten alles in een ontspannen sfeer, de zorg van een heel andere kant. Na deze sprekers, waarvan de namen nog even geheim blijven, worden in het tropische bos demonstratiesessies gehouden door organisaties / instellingen, die innovatieve ideeën op het gebied van zorg in Zeeland aan u presenteren.
Dit deelcongres wordt georganiseerd door de gemeente Goes.
Sprekers: André van der Reest (wethouder gemeente Goes), Robin Lock (landschapsarchitect), 
Arend Roos (N.V. Economische impuls Zeeland), Michel van Schaik (directeur gezondheidszorg Rabobank) en Hendrik-Jan van Arenthals (voorzitter college bestuur bij Scalda).

8. Al nagedacht over het vervolg van uw loopbaan na het wethouderschap?


21 maart 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. De ervaring leert dat veel wethouders niet terug kunnen of willen keren. Hoe de loopbaan een passend vervolg te geven? Tijdens dit deelcongres informeren wij u over de APPA-regeling. U krijgt antwoord op de vraag wat uw rechten en plichten zijn en hoe er op basis van maatwerk invulling kan worden gegeven aan het verplichte re-integratietraject. Uw ambitie staat centraal! Tevens informeren wij u over het pre APPA-programma ofwel over de mogelijkheden om ruim voor de verkiezingen de volgende stap in uw loopbaan grondig voor te bereiden en geen kostbare tijd verloren te laten gaan.De Transitium Groep beschikt over jarenlange ervaring en een uitgebreid pakket van diensten op het terrein van loopbaanbegeleiding van (oud)bestuurders. Onze ervaring, kennis, netwerk en adviezen delen wij graag met u in samenwerking met RAET als uitvoerder van de APPA.
Dit deelcongres wordt georganiseerd door de Transitium Groep en RAET.
Spreker: Arie-Paul Eijkelenboom (directeur Transitium Groep), Ton Hardonk (search adviseur De Galan Groep) en Frank Koen (voormalig burgemeester Katwijk en Capelle aan den IJssel).

9. Bestuurlijk vakmanschap - Van gedrag naar resultaat


De samenleving verandert en burgers hebben andere verwachtingen van de overheid. Dat vraagt andere vaardigheden van ambtenaren, maar ook van bestuurders. Wat is effectief gedrag en hoe kan de bestuurder sturing geven aan een krachtige gemeente? Is er behoefte aan een directieve stijl van leiderschap of past een participatieve stijl beter? En welke stijl hanteert u voor de communicatie met burgers? Een spreker met een wetenschappelijke blik op gedrag en samenwerking tussen bestuurders en ambtenaren geeft voorbeelden van effectieve samenwerking uit de praktijk. Daarna gaan we samen op zoek naar oplossingen voor een aantal bestuurlijke dilemma’s.
Dit deelcongres wordt georganiseerd door het College voor Arbeidszaken (VNG)
Sprekers: Patrick van Veen (Ape Management), Christiaan van der Kamp (burgemeester Bodegraven-Reeuwijk) en Rabin Baldewsingh (wethouder gemeente Den Haag ).

10. Doorbreek de bubbel


Onze maatschappij bestaat tegenwoordig uit parallelle samenlevingen. Het Sociaal Cultureel Planbureau en de Wetenschapsraad voor het regeringsbeleid (WRR) bevestigen dit beeld. De samenleving is verdeeld, mensen leven in hun eigen bubbels langs elkaar heen. Ze raken elkaars krachten, belangen en zorgen niet. Dit leidt tot uitersten en een verharding in gedrag. We zagen de verdeeldheid bijvoorbeeld tijdens de vluchtelingencrisis, bij de komst van windmolenparken en de discussie rondom zwarte piet. Of in de discussie over de Brexit, Trump en de verkiezingen in Italië.
De bubbels worden in stand gehouden met gefilterde informatie in een aangepaste tijdlijn op Facebook, LinkedIn en Twitter. Maar ook door de werkwijzen die gemeenten kiezen voor inspraak en participatie. En u als bestuurder of raadslid moet in deze context besluiten nemen. Soms in een snelkookpan, soms zorgvuldig en doordacht.
Leer hoe u als bestuurder uw rol anders kunt invullen en de bubbels kunt verbinden. Ontdek wat u kunt doen om een inclusieve bestuurder te worden. Kortom: andere manieren om inwoners te betrekken, andere vormen van communicatie. Klap! Doorbreek die bubbel!
Dit deelcongres start vanuit de verwondering, de urgentie en de reflectie op eigen rol en handelen. We werken toe naar concrete handvatten voor de inclusieve bestuurder.
Dit deelcongres wordt georganiseerd door de VNG Academie, het NGB en VNG directie Communicatie.
Sprekers: Louise Boelens (Bureau Boelens), Bas Warmerdam (Consulting Kids), Lenka Hora Adema (Doe Democratie).

11. “Vakmanschap is meesterschap” (helaas vol)


Met Arjen Lubach naar Slot Oostende…….persoonlijk leiderschap in verandering!
Een proeverij van inspiratie, confrontatie en samenwerken

De uitslag van de landelijke verkiezingen is bekend, welke kant gaat het op, hoe staat u in deze complexe omgeving ? Het werken in gemeenten is al jaren aan verandering onderhevig.
Arjen Lubach bespreekt met de deelnemers het thema persoonlijk leiderschap in ‘verandering’ aan de hand van voorbeelden uit zijn eigen carrière, zijn leven en de ervaringen die hij opdeed in de wereld van de literatuur, televisie en het (sociale) internet. Met een focus op taal en een scherpe logische analyse, laat hij u nadenken over de processen die de mens doormaakt als we verandering ondergaan.
Onderdeel van deze deelsessie zijn ook de kennismaking met de jongste burgemeester van Nederland en een inspirerende rondgang in Slot Oostende waar “oud” en “jong” elkaar ontmoeten.
Dit deelcongres wordt georganiseerd door A+O fonds Gemeenten.
Spreker: Joris Bengevoord, burgemeester van Winterswijk.

12. Democratisch vakmanschap - een concrete casus binnen de omgevingswet


Het zijn turbulente tijden voor de democratie. Als lokaal bestuurder zit u in het hart van de lokale democratie. De Omgevingswet komt eraan. In debat met de gemeenteraad, in gesprek met wijkbewoners van een bepaald initiatief, maar ook met boze bewoners. Daar is niet alleen politiek, maar ook democratisch vakmanschap voor nodig. Dit vraagt om een democratisch kompas dat helpt belangen af te wegen.

In dit deelcongres werken we aan de hand van een concrete casus binnen de Omgevingswet aan ons eigen democratisch vakmanschap. We spelen een serious game waarin u moet kiezen tussen de belangen van verschillende groepen bewoners, tussen draagvlak in de raad en draagvlak in de wijk, tussen een lastige minderheid en een stille meerderheid. Daarnaast verruimen we de blik door ook internationaal te kijken hoe het democratisch kompas werkt. Aan het einde van het deelcongres gaat u naar huis met een herijkt democratisch kompas.
Dit deelcongres wordt georganiseerd door de Democratic Challenge (VNG), VNG International en de VNG academie. De Serious Game wordt gemodereerd door Laurens de Graaf (Hogeschool Utrecht), met interventies van Gerrit-Jan Schep en Jean Eigeman (beiden zowel in Nederland als in het buitenland actief binnen het lokaal bestuur).

13. Ontmoet de boze witte man


Hoe gaat u als bestuurder om met inwoners die iets anders willen dan u van plan bent? Hoe treedt u op bij calamiteiten? Grote maatschappelijke onrust? Wat verwachten burgers van u en hoe speelt u hierop in? Dit vraagt niet alleen een scherp beeld van de rol die van u verwacht wordt, maar ook van uw persoonlijke vaardigheden en de stijl die u hanteert.
Jaap Bouwmeester en Tijmen Siermann van I&O Research gaan hierover in een interactieve sessie met u aan de slag. Ze presenteren enkele opvallende uitkomsten uit het speciaal voor het VNG Jaarcongres uitgevoerde onderzoek ‘De bestuurder van de toekomst’. Wat verwachten burgers van lokale bestuurders, hoe zien bestuurders zichzelf en in hoeverre matcht dit met elkaar?
Het grootste deel besteden we aan de praktijk. Of eigenlijk doet u dat zelf, samen met uw collega’s. Aan de hand van een realistisch praktijkvoorbeeld mag u de verworven inzichten in de strijd werpen tijdens een ‘real life’ confrontatie met de boze burger. Wie toont zich een waardig bestuurder van de toekomst en weet de situatie meester te blijven?
Dit deelcongres wordt georganiseerd door I&O Research.
Sprekers: Jaap Bouwmeester, Mireille Koomen en Tijmen Siermann (allen van I&O Research).

14. Vakmanschap van het raadslid?


Hoe kunnen raad en griffie samen optrekken om vakmanschap te bevorderen? Hier belichten we het vakmanschap van raadslid én griffier. Wat betekent vakmanschap voor een raadslid anno 2017? Zijn er aanknopingspunten in het profiel dat de Raad voor het Openbaar Bestuur heeft opgesteld? Kost investeren in uzelf niet teveel tijd? Uit het ambtsonderzoek van de Vereniging voor Griffiers blijkt bovendien dat raden niet het onderste uit de kan halen voor hun eigen ondersteuning, dus onvoldoende gebruik maken van het vakmanschap van de griffier. We verkennen mogelijkheden om learning on the job te versterken.
Dit deelcongres wordt georganiseerd door Raadslid.Nu en de Vereniging van Griffiers.
Spreker: Peter van Heemst (voormalig Tweede Kamerlid, voormalig Statenlid, voormalig gemeenteraadslid) en Jan Dirk Pruim (griffier gemeente Almere).

15. De Toekomstbestendige buurt


De samenleving verandert. De vertrouwde sociale structuur brokkelt af in de buurten en wijken, terwijl de overheid een groter beroep doet op de zelfredzaamheid van de inwoners. Om buurten klimaatbestendig te maken, veiliger, toegankelijker en gezonder, moet ook de fysieke structuur op de schop. Op het gebied van ruimtelijke kwaliteit en sociale cohesie is er veel te winnen. Maar zijn we ons bewust van de belangen van toekomstige generaties en hoe borgen we die? Kijken we ver genoeg vooruit? Hoe zorgen we dat alle wensen een goede plaats krijgen in het ontwerp van de buurt én de begroting haalbaar blijft? Dit is een dynamisch proces waarbij niet alleen de usual suspects zoals corporaties, waterschappen en sociale partners betrokken zijn. Ook de initiatieven uit ‘de energieke samenleving’ moeten een plek krijgen. De Omgevingswet is daarbij een belangrijk middel. In deze deelsessie laten ervaringsdeskundigen zien hoe ze aan de slag zijn gegaan. Nadrukkelijk bespreken we de rol van de gemeente. Wat gaan ambtenaren en bestuurders als vakmensen juist wel of niet meer doen?
Dit deelcongres wordt georganiseerd door de VNG.
Sprekers: Henk Ovink, (Nederlands Watergezant, onder voorbehoud), Ed Anker (
wethouder gemeente Zwolle, lid VNG subcommissie water) en medewerker VNG/KING.

16. Samen werken: Benaderingen voor een grensoverschrijdende arbeidsmarkt (geannuleerd)
17. Wat betekent de nieuwe rol van de gemeente voor 'Den Haag'? (geannuleerd)
18. Beleef de Oosterschelde


We nemen u mee de Oosterschelde op. In het Schouwse Zierikzee stappen we aan boord van rondvaartboot De Frisia. Op weg naar de zandbanken waar zeehonden zonnen, praten we u kort bij over de transformatie van het sociaal domein. Hoe pakken de gemeenten Tholen en Schouwen Duiveland dit aan? En op welke projecten zijn we trots? Uiteraard geven we hierbij ook graag de trekkers van deze projecten het woord: mensen uit de samenleving. In het Thoolse Sint-Annaland wordt u na een nuttige en vooral aangename vaartocht weer aan land gezet. Met de bus brengen we u terug naar Goes.
Dit deelcongres wordt georganiseerd door de Zeeuwse gemeenten Tholen en Schouwen-Duiveland.
Sprekers: Margreet van Heest (programmamanager sociaal domein gemeente Schouwen-Duiveland), Petra Ruitenbeek-Buyten (cliëntondersteuner en coördinator Ruilwinkel Zierikzee stichting Maatschappelijk werk en Welzijn Oosterschelderegio (SMWO)), Evert Weys (senior beleidsmedewerker Sector Samenleving gemeente Tholen) en Sander Westdorp (voorzitter Zorgcoöperatie Anna Zorgt U.A.).
19. Onze goede zorgvoorzieningen, die willen we toch handhaven? (geannuleerd)
20. Aan de slag met Juridische Kwaliteitszorg! (geannuleerd)
21. Succesvol publieke waarde creëren: wat is het en hoe doet een gemeente dat?


Publieke waarde is hot, maar ongrijpbaar. Het is belangrijk dat de overheid maatschappelijke meerwaarde levert aan de samenleving, maar hoe kan een gemeente concreet beoordelen of ze deze waarde levert? En wat kunnen de politiek, ambtenaren, uitvoerders, partners en burgers praktisch doen om meerwaarde te creëren? We benaderen deze vragen in een interactieve sessie onder leiding van Job Cohen (Universiteit Leiden) en Lieske van der Torre en Scott Douglas (Universiteit Utrecht). Een selecte groep van deelnemers beoordeelt hoe de creatie van publieke waarde in hun gemeente ervoor staat en wat ze kunnen doen om deze te vergroten. We kijken naar een opgave op het gebied van sociaal beleid, fysieke omgeving en lokale democratie. Alle deelnemers worden van tevoren gevraagd een korte vragenlijst in te vullen over hun gemeente. Hierdoor kunnen we concreet op uw praktijk inspelen.
Dit deelcongres wordt georganiseerd door de Universiteit Utrecht (Utrechtse School voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap) en de VNG (Thorbecke-leerstoel en wetenschapsfunctie) in het kader van het meerjarige VNG-UU onderzoeksproject Succesvol Lokaal Bestuur.

22. Vertrouwen in de informatiesamenleving (geannuleerd)
23. Samenwerken is vakmanschap (geannuleerd)
24. Regionale economie en innovatie (geannuleerd)
 

Sponsors